Zásady ochrany osobních údajů

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. se při poskytování služeb neobejde bez Vašich osobních údajů, které slouží jak k Vaší identifikaci, k umožnění kontaktů, tak k řádnému výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Je pro nás velmi důležité, abychom zajistili ochranu těchto údajů. Chceme Vám proto tímto poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme. Ochranu Vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení se s tímto dokumentem.

Vaše osobní údaje chráníme v souladu s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákonným důvodem ochrany Vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Máte-li jakékoliv dotazy, napište nám na e-mail: info@dia-mant.cz

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování těchto údajů, je Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s., Svat. Čecha 677, Jaroměř, 551 01 (dále také „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně na adrese Jiráskova 385, Jaroměř, 551 01, prostřednictvím telefonu na čísle 733 644 060 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@dia-mant.cz

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje potřebujeme pro proces uzavření DVPP (Dohoda o výkonu pěstounské péče) a následný výkon činností SPOD (sociálně-právní ochrana dítěte), jejichž smyslem je především ochrana dítěte svěřeného do Vaší péče v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Činíme tak na základě pověření k výkonu SPOD vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Jaké osobní údaje potřebujeme?

  • Jméno a příjmení – za účelem Vaší identifikace
  • Datum narození – za účelem Vaší identifikace
  • Rodné číslo – tento identifikační údaj sami nepožadujeme; zpracováváme jej pouze v případě, že nám je předán jinými subjekty SPOD v jejich klíčových dokumentech
  • Adresa bydliště – za účelem kontaktování v rámci SPOD
  • Telefon, e-mailovou adresu – za účelem kontaktování v rámci SPOD

O osobách, ke kterým se vztahuje činnost SPOD (tzn. o dětech svěřených do péče, jim blízkých osobách, pečujících a jejich rodinách), můžeme zpracovávat případně i další osobní údaje vč. tzv. citlivých, vyjmenovaných v § 4 pís. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mají-li význam pro výkon SPOD. Zejména jde o údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, náboženství, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu či sexuálním životě. Tyto údaje získáváme prostřednictvím soudních rozhodnutí, ale také různých činností v rámci SPOD. Jsou podkladem pro vytváření plánů spolupráce a ochrany dítěte, periodické či jiné zprávy pro orgány sociálně-právní ochrany dětí aj.

Jiné osobní údaje, např. v podobě obrazových záznamů sloužících pro propagaci naší činnosti apod., můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho specifického písemného souhlasu.

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům organizace, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů. V případě uskutečnění účetních operací Vaše data v nezbytném rozsahu zpracovávají také administrativní pracovníci organizace (účetní).

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Diamant chrání Vaše osobní údaje fyzicky i v rámci elektronického zpracování. Vaše dokumentace je uložena v uzamykatelných skříních a uzamykatelných kancelářích zaměstnanců organizace. Elektronická dokumentace je vedena v počítačích a zálohových médiích, která jsou chráněna vlastním heslem pro každou přihlašovanou osobu zvlášť.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti DVPP a archivujeme dalších 5 let po jejím ukončení. Po skončení této doby Vaše údaje skartujeme v souladu se Spisovým a

skartačním řádem organizace.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám?

Údaje předáváme v potřebném rozsahu specialistům, kteří Vám zajišťují odbornou pomoc, a příslušným OSPOD (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Úřadu práce ČR, příp. dalším). Jiným osobám předávány nejsou s výjimkami danými platnou legislativou (orgány činné v trestním řízení: soudy, státní zástupce, policejní orgány) a v rámci kontrolní činnosti ze strany oprávněných orgánů nebo nadřízených pracovníků organizace. V jiných případech pracovníci organizace mohou poskytnout Vaše osobní údaje další osobě pouze s Vaším písemným souhlasem. Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se o Vás dozvěděli v průběhu poskytování služeb; tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního vztahu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoliv můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete

souhlas kdykoli odvolat. Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany naší organizace. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pocit, že se nám to nedaří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. Kontakt: kocurova@dia-mant.cz.